นายก เศรษฐา จ่อ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่รัฐ

นายก เศรษฐา จ่อ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่รัฐ

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่รัฐ เศรษฐา นายกรัฐมนตรี สั่ง เร่งรัดศึกษาความเหมาะสม ปรับค่าแรงขั้นต่ำ ให้สอดคล้องต่อปัจจัยการดำรงชีวิต

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 มีรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เล็ง ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และ ขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐ ตามนโยบายในการสร้างรายได้ สร้างชีวิตของไทย ให้มีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรม สอดคล้อง และเพียงพอต่อปัจจัยด้านการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยมีหนังสือจาก “สำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล” ส่งถึงผู่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง “การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ (4)

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ (4)

โดยในหนังสือมีใจความระบุว่า ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายกรัฐมนตรี เสนอว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างรายได้ สร้างชีวิตของคนไทยให้มีเกียรติ มีเงินเดือน และค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรม สอดคล้องและเพียงพอต่อปัจจัยด้านการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี นั้น จึงขอมอบหมาย ดังนี้
1.ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
2.ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปานปรีย์ พหิทธานุกร) ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน รับไปเร่งรัดให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ แนวทาง กรอบระยะเวลา และผลกระทบของการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ชัดเจน และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วภายในเดือนพฤศจิกายน 2566
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จากการสำรวจฐานเงินเดือนข้าราชการเบื้องต้นพบมีรายละเอียด ดังนี้
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร
ขั้นสูง
-ระดับสูง 76,800 บาท
-ระดับต้น 74,320 บาท
ขั้นต่ำ
-ระดับสูง 56,380 บาท
-ระดับต้น 51,140 บาท
ขั้นต่ำ ชั่วคราว
-ระดับสูง 29,980 บาท
-ระดับต้น 24,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ขั้นสูง
-ระดับสูง 70,360 บาท
-ระดับต้น 59,500 บาท
ขั้นต่ำ
-ระดับสูง 32,850 บาท
-ระดับต้น 26,660 บาท
ขั้นต่ำชั่วคราว
-ระดับสูง 24,400 บาท
-ระดับต้น 19,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ
ขั้นสูง
-ระดับทรงคุณวุฒิ 76,800 บาท
-ระดับเชี่ยวชาญ 69,040 บาท
-ระดับชำนาญการพิเศษ 58,390 บาท
-ระดับชำนาญการ 43,600 บาท
-ระดับปฏิบัติการ 26,900 บาท
ขั้นต่ำ
-ระดับทรงคุณวุฒิ 43,810 บาท
-ระดับเชี่ยวชาญ 31,400 บาท
-ระดับชำนาญการพิเศษ 22,140 บาท
-ระดับชำนาญการ 15,050 บาท
-ระดับปฏิบัติการ 8,340 บาท
ขั้นต่ำชั่วคราว
-ระดับทรงคุณวุฒิ 29,980 บาท
-ระดับเชี่ยวชาญ 24,400 บาท
-ระดับชำนาญการพิเศษ 19,860 บาท
-ระดับชำนาญการ 13,160 บาท
-ระดับปฏิบัติการ 7,140 บาท

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ (1)

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ (1)

เงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป

ขั้นสูง
-ระดับทักษะพิเศษ 69,040 บาท
-ระดับอาวุโส 54,820 บาท
-ระดับชำนาญงาน 38,750 บาท
-ระดับปฏิบัติงาน 21,010 บาท
ขั้นต่ำ
-ระดับทักษะพิเศษ 48,220 บาท
-ระดับอาวุโส 15,410 บาท
-ระดับชำนาญงาน 10,190 บาท
-ระดับปฏิบัติงาน 4,870 บาท

ติดตามข่าวสาร Bright Today ช่องทางอื่น ๆWebsite: BRIGHT TODAY
Facebook: BRIGHT TV
Line Today: BRIGHT TODAY


ขอบคุณเนื้อหาจาก BRIGHTTV.CO.TH https://www.brighttv.co.th/news/politics/salary-increase-government-officer