บอลไทย

สมาคมฯขอให้สโมสรแจ้งวันสถานที่กักตัวนักกีฬา-จนท.

ตามที่ นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว

เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคและจัดระเบียบจำนวนบุคคล นั้น

ในการนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคม) จึงขอให้สโมสรสมาชิกที่นำนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาและหลักเกณฑ์ต่างๆ

โดยเคร่งครัด และขอความร่วมมือสโมสรสมาชิก แจ้งรายละเอียดของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ต่อสมาคมฯ ว่าจะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย เมื่อใด จำนวนกี่คน และเข้ากักตัว ณ สถานที่แห่งใด

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพทุกรายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และป้องกันการแพร่โรคโควิด-19 ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาฟุตบอล ประชาชน และประเทศไทยได้


ขอบคุณเนื้อหาจาก Rakball.com https://www.rakball.com/419143.html

 

Ad Space

You Might Also Like