บ้าบอลติดเทรนด์

มหาดไทย ออกคำสั่งด่วน ผู้ว่าทั่วประเทศต้องปฏิบัติตาม เริ่ม 1 พ.ค.64

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกคำสั่งด่วน!! ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ปฏิบัติตาม เริ่ม 1 พ.ค.64

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ประกาศ ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้

 • การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพรโรคเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ
 • การกำหนดพื้นที่สถานการณ์
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
 • มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
 • มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมรายละเอียดตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 22) ที่ส่งมาพร้อมนี้
 • การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้
 • รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) โดยเคร่งครัด
 • สร้างการรับรู้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
 • กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้มีมติให้ออกประกาศหรือคำสั่งให้ส่งประกาศหรือคำสั่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.) ทราบโดยเร็ว เพื่อรายงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
  รวมทั้งให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบประกาศหรือคำสั่งโดยทั่วกัน


ขอบคุณเนื้อหาจาก TOJO NEWS https://tojo.news/people-30042021-5/

 

Ad Space

You Might Also Like