บ้าบอลติดเทรนด์

ผู้ว่าฯเลยออกประกาศด่วน ยกเลิกใบนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งจังหวัด

ผู้ว่าฯเลยออกประกาศด่วน ยกเลิกใบนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งจังหวัด

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 64 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย ได้ออกคำสั่งประกาศจังหวัดเลย แจ้งยกเลิกใบนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด- 19 จังหวัดเลย

โดยหนังสือประกาศ ได้ระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้แจ้งจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับจังหวัดต่างๆ ตามแผนที่วางไว้แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย มีความรุนแรงในบางพื้นที่มากขึ้น รัฐบาลจึงต้องมีการปรับแผนการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่เป็นหลัก จังหวัดเลยซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำ จึงได้รับการจัดสรรวัคชีนโควิด-19 น้อยกว่าที่กำหนดในช่วงเวลานี้ จึงทำให้มีความจำเป็นในการบริหารจัดการวัคซีนใหม่ และต้องยกเลิกใบนัดหมายการฉีดวัคซีนที่ได้ออกให้กับประชาชน

จังหวัดเลย จึงออกประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การแจ้งยกเลิกใบนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดเลย เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนของประชาชน และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนั้น ประชาชนท่านใดที่ได้รับการนัดหมายให้ไปรับการฉีดวัคชีนโควิด-19 ตามใบนัดหมายที่โรงพยาบาลได้แจ้งแล้วนั้น

จึงขอยกเลิกไปก่อนเนื่องจากโรงพยาบาลจะต้องดำเนินการนัดหมายให้เหมาะสมกับจำนวนวัคนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละรอบ โดยทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งวันเวลาในการฉีดที่แน่นอนให้ท่านทราบอีกครั้ง ผ่านช่องทางดังนี้ 1.กรณีจองผ่านแอปพลิเคชั่น "หมอพร้อม" เจ้าหน้าที่จะติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ของท่าน หรือจะแจ้งให้ท่านทราบที่บ้าน โดย อสม/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 2.กรณีแจ้งความประสงค์ผ่าน อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธรณสุข อสม.จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบ

 


ขอบคุณเนื้อหาจาก แนวหน้า https://www.naewna.com/local/578011

 

Ad Space

You Might Also Like