บ้าบอลติดเทรนด์

ปค.ส่งหนังสือถึงทุกจังหวัด ให้ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลดภาระแก่ประชาชน

ปรับตัวตามนโยบาย Thailand 4.0 กรมการปกครอง (ปค.) ได้ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดให้ยกเลิกการเรียนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างเคร่งครัด เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระประชาชน

สมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลดภาระของประชาชน และขอให้แจ้งหน่วยงานบริการประชาชนที่อยู่ในสังกัดกรมการปกครองให้ทราบ และปฏิบัติตรงกันอย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติดังกล่าว เป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติให้ยกเลิกการใช้เอกสารสำเนาทั้งสอง เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่ประชุม ครม.มีมติให้เพิ่มมาตรการอำนวยความสะดวกประชาชน (โดยการไม่เรียกเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

พร้อมกันนี้ยังมีการออกข้อปฏิบัติเพื่อให้ทุกหน่วยบริการประชาชนมีแนวทางการทำงานในทิศทางเดียวกัน ได้แก่

ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

2.กรณีจำเป็นและต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน  ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำเอกสารขึ้นเอง และห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3.กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมเซ็นเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

อ้างอิงจาก

https://www.bangkokbiznews.com/news/965531

https://www.isranews.org/…/103283-investigative00-2-97…

https://www.komchadluek.net/hot-social/487987

#Brief#TheMATTER


ขอบคุณเนื้อหาจาก The MATTER https://thematter.co/brief/157531/157531?utm_source=LINE&utm_medium=Content+Discovery&utm_campaign=LINE+TODAY

 

Ad Space

You Might Also Like